Lärarutbildningen lämnar Campus Helsingborg

Idag fattar Lunds universitets rektor beslut om att ämneslärarutbildningen ska omorganiseras och stegvis flyttas från Helsingborg till Lund. Beslutet är förstås tråkigt för oss på Campus Helsingborg. Men bygger på goda argument och en lång utredningsprocess. Faktum är att ämneslärarutbildningen, till skillnad från övriga verksamheter på Campus Helsingborg, har stora problem som förhoppningsvis nu åtgärdas. Dels handlar det om administrativa problem kopplade till att för många olika aktörer varit inblandade, dels om det faktum att lärarstudenterna liksom lärarutbildarna varit spridda på flera ställen. I LUM (Lunds universitets magasin), Sydsvenskan med flera står det idag att 400 av de 2600 studenter som finns på Campus Helsingborg nu lämnar av för Lund. Detta är en felaktig uppgift. Av de 2600 studenter som finns här så har ungefär 125 lärarstudenter räknats in, då man registrerat och placerat lärarstudenterna på olika håll. I vilket fall så innebär det förstås en viss tillbakagång för den positiva utvecklingen på Campus Helsingborg, inte minst då också institutionen för utbildningsvetenskap med en god forskarmiljö flyttas.

Universitetsledningen är medveten om behovet att kompensera förflyttningen av ämneslärarutbildningen och att det behövs ökade nysatsningar i Helsingborg. Helsingborgs stad, som stödjer och har stött universitetets satsning i Helsingborg på ett formidabelt sätt, är inkopplade i denna diskussion. Samtidigt så bör man veta att det sker en positiv utveckling på andra håll vilket innebär en viss ökning av antal studenter inom befintliga verksamheter. Exempelvis så kommer LTH att öka antagningen till tekniskt basår medan Socialhögskolan och institutionen för strategisk kommunikation ökar antal studenter något till höstterminen. Med undantag av ämneslärarutbildningen så har alla utbildningar som ges i Helsingborg ett högt söktryck, så det finns anledning att utveckla det som finns här. Men det behövs också nya satsningar, förstås, allra helst med tydlig koppling till näringsliv, samverkan och region.

För studenterna inom lärarutbildningen så tror och hoppas jag att omorganisation och flytt blir till det bättre. Vi som arbetar på Campus Helsingborg tänker fortsätta att utveckla Lunds universitets största verksamhet utanför Lund.

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet 3

Nya tider för universitet och högskolor

Efter decennier av utbyggnad av högskolor och universitet i Sverige befinner vi oss sedan några år i en ny tid. Enligt UKÄ (Universitetskanslerämbetet) så har antalet sökande ökat under flera år samtidigt som allt färre antas till en utbildning. Men jämfört med för några decennier sedan så är antalet helårsstudenter betydligt fler. Idag finns det nästan 300 000 helårsstudenter – dubbelt så många som i början av 1990-talet. Expansionen har dock stannat av och universitet och högskolor i Sverige har minskat antalet platser under flera år och anpassat sig till minskade ekonomiska resurser. Anslagen per studentplats har dessutom urholkats vilket har lett till minskade resurser för utbildningarna. Den stora utmaningen, ur mitt perspektiv, är att anpassa universitetens utbildningsformer till den digitala utvecklingen – och nya former av lärande som möjliggörs genom denna. Universiteten borde ligga i fronten för denna utveckling, men så är det nog inte riktigt. Faktum är att min erfarenhet är att man varit betydligt snabbare med att anamma den digitala teknikens möjligheter på mina barns skolor än i den akademiska världen.

Campus Helsingborg byggdes upp under expansionen och har idag cirka 2 500 helårsstudenter, vilket motsvarar 4 000 individstudenter. Vi avspeglar förstås den utveckling som beskrevs ovan och är beroende av vad som händer på Lunds universitet. Söktrycket har ökat hos oss och antal studenter minskat något. Men nedgången är ganska liten och vi befinner oss i en  stabil situation. Detta till stor del på grund av att vårt utbildningsutbud domineras av attraktiva program med mycket god kvalitet och koppling till arbetsmarknadens behov. Vi är en del av Sveriges mest populära och internationella universitet och har god samverkan och stort stöd av näringsliv och offentliga aktörer i Helsingborgsregionen. De senaste åren har flera nya forskningsplattformar – till exempel inom handel och logistik – etablerats och stärkt vår kunskapsmiljö. Visst finns det hinder och förändringar som kommer att utmana utvecklingen. Men vi har goda möjligheter att, med universitetsledningens och stadens stöd, fortsätta utveckla Campus Helsingborg.

 

 

Campus Helsingborg/Lunds universitet/Utbildningspolitik 0

Välkommen tillbaka och välkomna hit!

Förra veckan avslutades höstterminen. Idag startar vårterminen. På Campus Helsingborg startar nästan alla program på hösten så det finns få helt nya studenter på plats. Ett undantag är dock socionomprogrammet som startar både på höst- och vårterminen. Ett annat undantag är masterprogrammet i strategic public relations som nystartar hos oss efter att studenterna inlett programmet i Stirling, Skottland. Hur som helst: välkommen tillbaka och välkomna hit!

Campus Helsingborg fyllde 15 år 2015. Vad händer i år? Mycket, förstås. Det nya studenthuset invigs i april. Lunicore, ett universitetsägt studentkonsultföretag, startar ett kontor hos oss. Vi ska arrangera Forum Campus, en mötesplats för regionens näringsliv och våra verksamheter, den 11 mars. Ämneslärarutbildningen utreds och diskuteras. Tillsammans med Lunds universitets ledning planerar vi för ökade innovationsinsatser. Samarbeten med regionala aktörer ska leda till nya forskningsplattformar och att de som redan finns blomstrar. Campus vänner (näringslivets samverkans- och stipendieförening) ska dela ut medel och arrangera evenemang. Campus Open, vårt eget populärvetenskapliga forum, ska gå av stapeln för femte året i höst. Och så vidare. Detta samtidigt som den ”reguljära” utbildnings- och forskningsverksamheten rullar på.

Som vanligt är det fullt ös som gäller.

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet 0

I snabbhetens tid

Bloggen du nu läser har funnits sedan jag tillträdde som rektor på Campus Helsingborg 2011. Sedan dess har jag gjort 93 inlägg. Inte särskilt många, med andra ord. De alltför få gånger jag öppnar min blogg blir jag ganska tveksam. Dels för att jag bloggar ganska sällan, trots att alla säger att man ska blogga ständigt och kortfattat. Dels för att jag aldrig vet om någon intresserar sig för mina textrader då bloggen är märkligt envägsorienterad för att vara ett så kallat nytt medium. Men den får vara kvar och förhoppningsvis fyller den någon vettig funktion i kombination med  andra sociala medier.

I de tre ovanstående meningarna har jag använt ett personligt pronomen, jag, flera gånger. Det försöker jag undvika eftersom jag, here we go again, vill att bloggen mest ska handla om vår verksamhet och inte om mig själv.  Även om jag vet att just detta med jag anses vara avgörande för att skapa intresse hos läsarna. Men det spelar ingen roll. Några av oss försöker, för min del nog med blygsam framgång, att hålla spjärn mot de alltmer flytande gränserna mellan personligt, privat och offentligt i vår tid av social medienarcissism. En samtid som utgår från att det jag tycker är viktigare än att jag vet. Med följd att rykten, fördomar och direkta felaktigheter sprids med rasande fart.

Nåväl, allting är inte elände. Digitaliseringen innebär ju också fantastiska möjligheter. Men de kan vi diskutera en annan gång.

Vad händer på Campus Helsingborg? Mycket, förstås. I en artikel i Helsingborgs Dagblad konstaterades det att det var färre som sökt till vårterminens utbildningar. Detta är en sanning med modifikation. Nästan alla program och kurser startar under höstterminen på Campus Helsingborg. Undantaget är främst socionomprogrammet som också startar på vårterminen. Det har ungefär lika högt söktryck nu som för ett år sedan. Det som ligger bakom rubriken och som nämndes men inte framgick tydligt, är att en nätburen kurs i arbetsrätt som getts 2015 inte ingår i vårens kursutbud vilket ligger bakom siffrorna. Så något minskat intresse för utbildningar i Helsingborg finns knappast. Snarare tvärtom. Söktrycket på höstens massiva utbildningsutbud ökade och låg i genomsnitt faktiskt högre än för universitetet i genomsnitt.

Det stora som händer denna vecka är vårt populärvetenskapliga evenemang  Campus Open fredag den 13:e november. Campus Open anordnas för fjärde gången och riktar sig till kunskapsintresserad allmänhet och till våra egna studenter och medarbetare. Alla är välkomna och kan välja mellan vilka forskarföredrag man vill lyssna på. Inledningstalar gör Jonas Hafström, universitetets styrelseordförande och tidigare bl.a. ambassadör i USA, och professor Cecilia Fredriksson. Båda kommer att tala om handel – ur globala och lokala perspektiv. Välkomna!

.

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet 1

Stort tack

Den 23 september firade vi att Campus Helsingborg blev 15 år. Det blev en riktigt bra dag med hundratals deltagare från våra verksamheter, studenter, universitetsledning och externa gäster. Stort tack till alla som kom och deltog under dagen. Och ett särskilt stort tack till jubileumsgeneralen Pia Siljeklint samt de studenter och medarbetare som planerade och såg till att dagen blev så lyckad.

Det har varit och är full fart på Campus Helsingborg. Dagen före jubileet invigdes den förnyade Terminalgatan (mellan Knutpunkten och Campus). Genom färg och en lekfull inramning har Helsingborgs stad, med stöd av Campus vänner, gjort det mycket roligare att vandra från och till oss och andra verksamheter och företag. Strax efter invigningen genomfördes Forum Campus: en mötesplats mellan akademin, staden och näringslivet. Tre workshoppar med fokus på samverkan anordnades av institutionen för service management och tjänstevetenskap, institutionen för strategisk kommunikation och Socialhögskolan. Samverkan är viktigt för alla universitet och är dessutom ett formellt uppdrag enligt högskolelagen. I Helsingborg har vi sedan starten lagt stort fokus på samverkan både när det gäller utbildning och forskning och är stolta över detta. Men det finns mer att göra. Ibland kallas samverkan för “det tredje uppdraget” men det är en tveksam formulering: samverkan ska vara en integrerad del av kärnverksamheten (utbildning och forskning), inte något vi gör vid sidan av.

Denna vecka inleddes med styrelsemöte där vi hade goda diskussioner om den nya strategiska planen för Campus Helsingborg. Fokusområden är bland annat expansion av forskning (gärna med en stark koppling till regionen), internationalisering (som inte är ett mål i sig utan snarare ett medel för att nå högsta möjliga kvalitet i utbildning och forskning) och fördjupad samverkan med det omgivande samhället. Campus Helsingborg har en egen profil men är också en integrerad del av Lunds universitet, så allt vi gör ska förankras i universitetets strategi. Min uppfattning är att vår position är mycket god idag och de senaste åren har får ett allt starkare stöd från universitetsledning, fakulteter och studentkår. Samtiden är stabil och framtiden ljus.

I skrivande stund sitter jag på KU Leuven i Belgien, ett framgångsrikt partneruniversitet till Lunds universitet, som är sista anhalt på en resa vi inom rektorns ledningsråd vid Lunds universitet gjort denna vecka till Bryssel. Det har varit en fantastisk resa med mängder av givande besök och diskussioner med flera svenska EU-parlamentariker, EU-lobbyister och tjänstemän inom EU-kommissionen. Dessutom har resan gett möjligheter att lära känna universitetets akademiska och administrativa chefer och studentkårsledare bättre. Veckans höjdpunkt för min del var besöket på Sveriges ständiga representation i EU där ambassadör Anders Ahnlid, alumn från Lunds universitet, talade om de stora utmaningar och kriser som EU står inför: från Greklandskrisen, Ukraina till flyktingkrisen.

 

 

Campus Helsingborg/Lunds universitet/Utbildningspolitik 0

En sorglig dag

Sent på torsdag kväll nåddes jag av uppgifter om att en student skadats allvarligt då han fallit ned från från en balkong på Bryggaregatans studenthem. Mannen avled under natten. Det som skedde var en tragisk olycka. På universitetets vägnar vill jag djupt beklaga sorgen till alla inblandade och särskilt till de anhöriga.

Fredagen har varit tung för många. Vårt mål från Campus Helsingborg har varit att stödja studenterna och att på ett värdigt sätt visa för sympati för alla drabbade. Jag tillsatte en krisgrupp hos oss tidigt i morse som hade ett krismöte med Agora, vi flaggade på halv stång och har under dagen deltagit och försökt att stödja ledsna studenter och ansvariga inom Agora. Studentprästen och vår sjuksköterska har funnits tillgängliga. Vi har bland annat genomfört ett stormöte med de duktiga studentfaddrar som arbetar med nollningen samt närvarat vid en fin minnesstund på Gustaf Adolfs kyrka. Vi har också informerat internt och svarat på frågor från nyhetsmedier.

Jag vill rikta ett särskilt stort tack till ansvariga inom Samhällsvetarkåren Agora och till alla faddrar som har gjort allt de kunnat för att hjälpa ledsna studenter på olika sätt. Fortsätt att ta hand om varandra. På måndag har vi en tyst minut i samband med insparkssamlingen på Kärnan kl 9.

 

Campus Helsingborg 0

Välkommen till Campus Helsingborg, Lunds universitet!

Den 26 augusti har LTH Ingenjörshögskolan upprop och några dagar därefter startar alla andra nya program och kurser vid Campus Helsingborg, Lunds universitet. Huset är fortfarande ganska tomt men alla vi som arbetar här ser fram emot det kontrollerade kaos som brukar uppstå när alla studenter från när och fjärran invaderar korridorer, kaféet, gården och salarna. Förutom dem som återvänder till sin redan påbörjade utbildning så tar över 1000 helt nya studenter sina första steg in i den akademiska världen. Tillsammans med Studentkårer, studentföreningar och Helsingborgs stad så gör vi det bästa vi kan för att alla ska känna sig välkomna.

Campus Helsingborg är en del av Lunds universitet, som är ett nationellt och internationellt välkänt lärosäte. En av våra fördelar på Campus Helsingborg, förutom att vi är placerade i en växande och vacker stad, är närheten mellan studenter, lärare, administratörer och forskare. Jag hoppas att alla nya och gamla studenter upplever denna närhet, får en god introduktion och känner sig motiverade att kämpa hårt för att lära sig för framtiden. Så lite i förskott: Välkomna!

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet/Studenter 0

Campus Helsingborg i Almedalen

Idag kom jag hem från Almedalen. Lunds universitet arrangerade ett antal intressanta seminarier om allt från diabetes till islamofobi. Vi som var på plats trängde in oss i ett litet hotell och delade rum för att inte spendera onödiga pengar – Almedalen är dyrt att delta i. Flera forskare från Campus Helsingborg deltog också. Tillsammans med samhällsvetenskapliga fakulteten anordnade vi ett seminarium om regional innovation och samhällsvetenskap. Med risk för att vara partisk och med hänsyn taget till att jag endast hann besöka ett litet antal av de 3 300 seminarier som årets Almedalen bjöd på, så var seminariet bäst i klassen. Tre forskare –  Jerker Modysson från Circle på LU, Caroline Wigren-Kristoferson från Ekonomihögskolan och Ola Thufvesson från vår institution för service management – berättade och diskuterade innovationsfrågor ur tre olika perspektiv: hur system skapas och behöver samordnas, hur kreativa platser blir till samt hur enskilda aktörer kan skapa innovationer. Femtio meter därifrån presenterade etnologen (föreståndare vid Centrum för Öresundsstudier och verksam i service management) Fredrik Nilsson kulturhistorika uppskattade inledningsföredrag varje dag i Öresundshuset. Själv ledde jag bland annat ett samtal om städers varumärken och publicerade en debattartikel i samband med Almedalen i Sydsvenskan och HD. Något som också Erika Andersson-Cederholm och Carina Sjöholm från service management gjorde på ett föredömligt sätt.

Nu är Almedalen snart över. Och många blivande studenter väntar nervöst på besked om de kommit in på den utbildning de sökt. Campus Helsingborg är en tom plats i juli men det blir fullt drag så småningom. Ska försöka blogga mer i höst och lägga mindre tid på fragmentariska meddelanden på twitter, facebook och andra sociala medier. Men först blir det en god sommar – som jag önskar alla!

Campus Helsingborg/Helsingborg/Lunds universitet 0

Campus Helsingborg 15 år

Campus Helsingborg fyller 15 år i år. Det vill vi fira tillsammans med våra nuvarande och tidigare studenter, personal, Helsingborgs stad, näringslivet i vår närregion och många fler. Vi vill sätta ännu mer strålkastarljus på vår verksamhet och främja utveckling och samverkan med alla goda krafter som finns i vår region under detta jubileumsår.
Därför öppnar vi upp och bjuder vi in till festligt firande den 23 september,
kl 10–16. Vi kommer bland annat bjuda på samtal, tävlingar och underhållning
under avslappnade former. Inbjudningar går snart iväg, men notera gärna datum redan nu.

15 år är en ganska oansenlig ålder med tanke på att moderuniversitetet i Lund snart fyller 350 år. Men en respektingivande ålder för oss som studerar och arbetar här. I begynnelsen fanns det drygt 900 helårsstudenter på plats. De flesta av dessa studerade inom Ingenjörshögskolan eller Socialhögskolan som flyttade utbildningar hit. Lunds Tekniska Högskola drev viss utbildning i Helsingborg, kopplad till gymnasiet, också under 1990-talet. Femton år efter Campus Helsingborgs tillkomst finns både ingenjörs- och socionomutbildningarna kvar och har växt till sig. Men Campus Helsingborg har också etablerat flera unika utbildnings- och forskningsprofiler. Några har kommit och gått såsom livsmedelsteknik och marinbiologi. Andra har blivit etablerade kunskapsmiljöer såsom service management, utbildningsvetenskap, strategisk kommunikation och modevetenskap. Vi är fortfarande i en dynamisk utvecklingsmiljö och inget vet exakt hur  vår verksamhet kommer att se ut 2030.

Tanken när gamla gummifabriken omvandlades till universitetscampus var att bygga en innovativ och dynamisk kunskapsmiljö som gagnade både Lunds universitet och nordvästra Skåne. Lunds universitet var trångt och statsmakterna hejade på expansion av högre utbildning. Nordvästra Skåne led av låg utbildningsnivå och Helsingborg var den enda av Sveriges tio största städer som saknade högskola eller universitet. Med många goda krafter bakom sig så växte Campus Helsingborg och har idag blivit en stabil och framgångsrik universitetsmiljö med en tydlig profil: yrkesorienterade program på vetenskaplig grund och forskning i god samverkan med det omgivande samhället.

Nästan tio procent av Lunds universitets studenter finns idag i Helsingborg. Söktrycket på de flesta utbildningsprogram är högt och de nationella kvalitetsutvärderingar som genomförts har gett goda eller mycket goda resultat. Nationella och internationella forskningsmiljöer har växt fram. Samverkan med näringsliv och offentliga organisationer är väl utvecklad.  Campus Helsingborg drar fördel av att dels vara en del av forskningstungt, anrikt och internationellt välkänt universitet, dels en regional miljö som gagnar gränsöverskridande, samverkan och utveckling. Men allt är förstås inte guld och gröna skogar. Många studenter är missnöjda med studiemiljön. Detta är vi medvetna om och gör vad vi kan för att, inom de budgetramar som finns, skapa förbättringar. Samhälls- och humanvetenskapliga utbildningar är, liksom i hela Sverige, underfinansierade och lider av resursbrist. Detta är en politisk fråga och ett tillskott kommer, men det krävs mer på längre sikt.

Under våren arbetar vi med en ny strategi för Campus Helsingborg. Vilken position har vi inom Lunds universitet, i Sverige och internationellt i framtiden? De flesta är eniga om att vi ska bygga på det vi har: starka och unika yrkesorienterade program, tillämpad forskning och tydlig samverkan med det omgivande samhället. Förbättrad studiemiljö och ökad internationalisering är andra prioriterade områden. Det vore inte fel om vi blev lite fler på Campus Helsingborg. Men viktigare är att vi har mycket hög kvalitet inom utbildning och forskning. För egen del tror jag att två djupa samhällstrender kommer att få avgörande konsekvenser för universitet och högskolor och därmed också för oss: digitalisering och internationalisering. Lunds universitet är Sveriges mest internationella universitet men Campus Helsingborg har länge haft en ganska svag internationell profil. På sikt måste vi – bland annat genom att erbjuda program på engelska, öka utbyten och integrera internationella perspektiv – öka internationaliseringen på alla nivåer. Digitaliseringen ger samtidigt oss möjligheter att utveckla nya utbildnings- och forskningsformer. Än så länge är de flesta svenska universitet och högskolor fast i traditionella strukturer. Men 15-åringar brukar vara bra på att utmana sådana.

Campus Helsingborg 0

Mäktiga möten

Förra veckan dominerades för min del av möten med centrala aktörer för Campus Helsingborg. Nya ordföranden för Lunds universitet Jonas Hafström, som efterträdde Margot Wallström, besökte oss på måndagen. Jonas Hafström har varit ambassadör i USA och Thailand och arbetat med utrikespolitik under många år. Besöket var inspirerande och gav möjlighet för mig att berätta om Campus Helsingborgs profil inom universitetet. Jonas Hafström lovade bland annat att hjälpa till med att utveckla relationerna mellan oss och Helsingör.

Dagen därefter genomförde vi ett avstämningsmöte mellan Lunds universitets ledning och Helsingborgs stads ledning, såsom vi brukar göra två gånger per år. Under mötet åts det räkor och diskuterades samverkan  mellan staden, universitetet och studenterna genom LUS ordförande och vice ordförande. Vi arbetar just nu med att utveckla en ny strategi för Campus Helsingborg, vilket också diskuterades på vårt styrelsemöte dagen därefter. Campus Helsingborg har en ganska tydlig profil i sitt utbildningsutbud: yrkesorienterade program som har en stark koppling till arbetsmarknaden. Forskningen växer steg för steg och har en tydlig koppling till utbildningarna och ofta också till den regionala strukturen. Frågan är vad som är nästa steg – hur kan vi bryta ned universitetets strategiska mål till vår plats, så att Campus Helsingborg får en ännu starkare position inom och utom universitetet.

 

Campus Helsingborg/Lunds universitet/Studenter 1